Gemeenteraadsverkiezingen 2012 | programma N-VA Diest

5 SPEERPUNTEN VOOR N-VA DIEST

1. Financieel orde op zaken stellen

De gemeentebelastingen in Diest zijn bijzonder hoog: 7,9% opcentiemen op de personenbelasting en 1.560 opcentiemen op het kadastraal inkomen. Voor een bevolking die sowieso al niet bij de rijkste is, komt dit hard aan. En dan zwijgen we nog over de vele belastingen die de Vlamingen moeten betalen voor de regering Di Rupo. Voor N-VA Diest is het duidelijk: Er is in Diest absoluut géén ruimte voor een belastingverhoging! Wij willen dat de stad een zuinig beleid voert. Elke euro moet efficiënt worden besteed.

Net als alle overheden in dit land moet ook de stad Diest werk maken van een slank en klantvriendelijk overheidsapparaat. Geen politieke benoemingen en vriendjespolitiek, maar bekwame mensen op de juiste plaats.

2. Criminaliteit kordater aanpakken

Diest wordt de laatste jaren enorm geplaagd door ‘kleine’ criminaliteit. De kranten staan er elke dag vol van: winkeldiefstallen, inbraken in woningen, vandalisme, beschadiging van geparkeerde auto’s… Bepaalde horecazaken worden ook geregeld getroffen door vechtpartijen. Voor het imago van de stad Diest is dit een heel slechte zaak! Voor N-VA Diest moet er dringend een kentering in het beleid komen. Diest moet opnieuw een veilig stadje worden.

Dat kan alleen door een kordaat veiligheidsbeleid te voeren. Nultolerantie voor zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit.

Vandaag zien we meer controleurs van Vinci parkeerboetes noteren dan dat we politiemensen de veiligheid zien garanderen. Er is nood aan meer blauw op straat. De stad moet de politie in staat stellen om meer zichtbaar in het straatbeeld aanwezig te zijn.

Naar het voorbeeld van Leuven moeten er ook in Diest op bepaalde plaatsen (uitgaansbuurten, winkelstraten…) vaste veiligheidscamera’s gehangen worden. Zo kunnen we de daders beter opsporen en ze hebben een ontradend effect.

3. Diest economisch sterker maken

Economisch heeft Diest het moeilijk. We leven in tijden van besparingen, vele winkeliers en handelaars zien zwarte sneeuw. In de horeca zijn de voorbije jaren verschillende zaken dicht gegaan. Wij willen Diest opnieuw mooier, levendiger en welvarender maken. Diest moet opnieuw bruisen! Dat kan alleen als we een ondernemingsvriendelijk beleid voeren.

De voorbije jaren is er te veel ruzie gemaakt tussen het stadsbestuur en de Diestse middenstand. Beiden moeten meer overleg plegen met elkaar en dringend samen aan hetzelfde zeel trekken. Wij willen een stadsbestuur met een warm hart voor de middenstand en middenstanders met een warm hart voor Diest!

In de rand rond de stad moeten we proberen meer bedrijven naar Diest te trekken. Zo moet er dringend spoed gezet worden achter de uitbreiding van het industrieterrein van Webbekom. Zo creëren we tegelijk extra jobs voor Diestse werkzoekenden.

N-VA Diest wil een speciaal actieplan voor de horeca in Diest. Er moet tevens een soepeler terrasreglement komen.

Om Diest economisch welvarender te maken wil N-VA Diest zo veel mogelijk jonge werkende gezinnen aantrekken. Investeren in extra kinderopvang, zeker in de deelgemeenten, is daarom cruciaal. Voor de vele pendelaars in Diest is het ook belangrijk dat de stationsomgeving zo snel mogelijk vernieuwd wordt.

4. Verkeerssituatie herbekijken

Het nieuwe verkeersplan heeft veel kwaad bloed gezet. N-VA Diest wil een kritische evaluatie waarna de nodige aanpassingen gebeuren. N-VA Diest wil een stadsbestuur dat meteen na haar aantreden sereen overleg pleegt met de middenstand en op zoek gaat naar oplossingen. Minder profilering, meer resultaten.

De lelijke en onveilige ‘varkensruggen’ op de Markt (afgekeurd door Monumenten en Landschappen) zijn een echte blamage voor de stad en moeten weg.

Het fileprobleem op de ring, vooral ter hoogte van de Hasseltsepoort voor en na de schooluren, moet dringend opgelost worden.

Diest is geen grootstad als Antwerpen of Brussel. De Markt verkeersvrij maken is voor N-VA Diest uit den boze! Er moet verkeer mogelijk blijven van de Markt naar de Koning Albertstraat, van de Kaai naar de Markt en van de Markt naar de Leuvensepoort. Het centrum van de stad moeten beter bereikbaar worden en er moeten meer gratis parkeerplaatsen gecreëerd worden, bv. op de Verversgrachtsite.

5. Sociale middelen efficiënter besteden

Een sociaal beleid is pas echt sociaal als het ten goede komt van de mensen die het echt nodig hebben. Misbruik van ons sociale systeem en sociale fraude mogen we absoluut niet aanvaarden! Hoe strenger we hier tegen optreden, hoe meer middelen houden we over voor de echt behoeftigen in onze stad.

Het OCMW van Diest moet zeer nauwkeurig controleren of iedereen die bij het OCMW aanklopt, wel echt steun nodig heeft (de zogenaamde ‘middelentoets’). Wie een leefloon trekt en in staat is om te werken, moet ook inspanningen leveren om werk te zoeken, een opleiding te volgen en Nederlands te leren.

De stad moet er ook op toezien dat er geen sociale woningen leeg blijven staan en onterecht in het bezit blijven van iemand die er geen nood aan heeft. De stad moet ook actief ten strijde trekken tegen huisjesmelkerij.

Duidelijke regels voor de toewijzing van sociale voordelen: geen vriendjespolitiek, maar objectieve criteria.

N-VA Diest wil extra investeren in kinderopvang, niet alleen in Diest centrum maar ook in deelgemeenten zoals Molenstede, Kaggevinne en Webbekom, waar de nood erg hoog is.